Strona główna | Aktualności | Cele Towarzystwa | Program pracy | Kontakt
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Pliki do pobrania
Galeria zdjęć
Publikacje
Publikacje i prezentacje
Publikacje młodzieży
Strony informacyjne
Formy współpracy
Konkursy
Statut
Przyjazne strony
KUL
Cele Towarzystwa

Celem Towarzystwa jest:


Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, którzy widzą potrzebę przekształcania gimnazjów w kierunku szkół wychowujących i kształcących, a ich system dydaktyczno-wychowawczy będzie uwzględniał wartości kultury wsi i regionu.Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także wśród innych zainteresowanych gimnazjów, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogicznego.Pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie motywacji moralnych i materialnych, służąc radą tym, którzy poszukują jak najlepszych metod nauczania oraz wychowywania młodzieży ku wartościom, w których tradycje kulturowe znajdują swe znaczące miejsce.


Wzmacnianie organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych warunków realizacji inicjatyw pedagogicznych w zakresie projektowania i wdrażania do praktyki szkolnej innowacji edukacyjnych dotyczących organizacji pracy gimnazjum, metod, form, środków i warunków kształcenia w aspekcie jak najpełniejszego rozwoju osobowego wychowanków: rozwoju duchowego, moralnego, fizycznego i poznawczego.


Podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji społecznej gimnazjów z terenów wiejskich i z małych miast oraz ich nauczycieli.Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez:


Organizowanie systemów powiązań pomiędzy gimnazjami, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi, pomiędzy gimnazjum a rodziną, Kościołem i innymi instytucjami wychowawczymi, szczególnie przy podejmowaniu złożonych innowacji edukacyjnych, wymagających zintegrowanych działań jak np.:

- tworzenie koncepcji wychowawczej gimnazjum i działających przy nich klas autorskich,

- doskonalenie pracy zawodowej nauczycieli,

- tworzenie opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi i mającymi trudności w nauce.


Spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów gimnazjów, kierowników sekcji, przewodniczących grup zadaniowych.


Konferencje metodyczne nauczycieli, wychowawców klas, rodziców,
kursy doskonalące pracę zawodową oraz działalność badawczo-wdrożeniową nauczycieli, seminaria, sesje popularno-naukowe, wykłady, ekspertyzy,
spotkania dyskusyjne, obozy naukowe uczniów.


Działalność wydawniczą i inne formy upowszechnienia innowacji edukacyjnych.


Zakupy literatury przedmiotu, niezbędnych pomocy dydaktycznych.


Przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień twórczym pedagogom, a także poszczególnym gimnazjom lub działającym w nich klasom autorskim.


Udzielanie stypendiów i nagród uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności samorządowej.


Dofinansowanie obozów naukowych, spotkań metodycznych nauczycieli.


Inne działania służące realizacji celów towarzystwa.

© TGP 2013 :: Created by Michał Okoń