Strona główna | Aktualności | Cele Towarzystwa | Program pracy | Kontakt
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Pliki do pobrania
Galeria zdjęć
Publikacje
Publikacje i prezentacje
Publikacje młodzieży
Strony informacyjne
Formy współpracy
Konkursy
Statut
Przyjazne strony
KUL
Statut

Statut Towarzystwa Gimnazjów Poszukujacych Małych Miast i Wsi


Towarzystwo zostaje ustanowione przez n/w osoby:

1.Prof. Dr hab. Krystyna Chałas,

2.Marek Sadowski

3.Edyta Łukowska,

4.Ewa Kuna,

5.Marek Kępka,

6.Hanna Witek,

7.Alina Szuflińska,

8.Jan Szufliński,

9.Kazimierz Żurek,

10.Lucyna Tępczyk,

11.Katarzyna Ochnik,

12.Dorota Fidler,

13.Urszula Całusińska,

14.Zuzanna Kowalik-Winnicka,

15.Grażyna Kozanecka.Zmierzające do kreowania systemu wychowawczo-dydaktycznego szkoły, zorientowanego u wartościom kultury wsi i regionu.Rozdział I Postanowienia ogólne


1. Towarzystwo przyjmuje nazwe Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, zwane dalej towarzystwem lub w skrócie TGP, obejmuje swym zasięgiem działania tereny gmin (do trzydziestu tysięcy mieszkańców).


2. Towarzystwo ma charakter otwarty i działa na obszarze całego kraju, a jego siedziba mieści sie w Aleksandrowie £ódzkim, ul. Waryńskiego 22/26.


3. Towarzystwo opiera swoja działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków.


4. Towarzystwo ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy oraz może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania.


5. Towarzystwo ma prawo używać znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


6. Towarzystwo posiada kierownika naukowego. Kierownikiem naukowym może być osoba będąca pracownikiem naukowym wyższej uczelni i będąca członkiem założycielem Towarzystwa.


7. Towarzystwo może- w szczególnych przypadkach- powołać asystenta kościelnego. Decyzję o powołaniu takiego asystenta podejmuje Zarząd Towarzystwa.Rozdział II Cele Towarzystwa i sposoby jego działania


8. Celem towarzystwa jest:


a.) Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doswiadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, którzy widza potrzebę przekształcania gimnazjów w kierunku szkół wychowujacych i kształcacych, a ich system dydaktyczno-wychowawczy bedzie uwzględniac wartości kultury wsi i regionu.


b.) Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także wśród innych zainteresowanych gimnazjów, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogicznego.


c.) Pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie motywacji moralnych i materialnych, służąc radą tym, którzy poszukuja jak najlepszych metod nauczania oraz wychowywania młodzieży ku wartościom, w których tradycje kulturowe znajdują swe znaczące miejsce.


d.) Wzmacnianie organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych warunków realizacji inicjatyw pedagogicznych w zakresie projektowania i wdrażania do praktyki szkolnej innowacji edukacyjnych dotyczących organizacji pracy gimnazjum, metod, form, środków i warunków kształcenia w aspekcie jak najpełniejszego rozwoju osobowego wychowanków: rozwoju duchowego, moralnego, fizycznego i poznawczego.


e.) Podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi i pozycji społecznej gimnazjów z terenów wiejskich i z małych miast oraz ich nauczycieli.


9. Towarzystwo osiaga swoje cele poprzez:


a.) organizowanie systemów powiązañ pomiędzy gimnazjami, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi, pomiędzy gimnazjum a rodziną, Kościołem i innymi instytucjami wychowawczymi, szczególnie przy podejmowaniu złożonych innowacji edukacyjnych, wymagających zintegrowanych działań jak np.: - tworzenie koncepcji wychowawczej gimnazjum i działających przy nich klas autorskich, - doskonalenie pracy zawodowej nauczycieli, - tworzenie opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi i mającymi trudności w nauce,


b.) spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów gimnazjów, kierowników sekcji, przewodniczących grup zadaniowych,


c.) onferencje metodyczne nauczycieli, wychowawców klas, rodziców,


d.) kursy doskonalące pracę zawodową oraz działalność badawczo-wdrożeniową nauczycieli,


e.) seminaria, sesje popularno-naukowe, wykłady, ekspertyzy,


f.) spotkania dyskusyjne, obozy naukowe uczniów,


g.) działalność wydawniczą i inne formy upowszechnienia innowacji edukacyjnych,


h.) zakupy literatury przedmiotu, niezbędnych pomocy dydaktycznych,


i.) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień twórczym pedagogom, a także poszczególnym gimnazjom lub działającym w nich klasom autorskim,


j.) udzielanie stypendiów i nagród uczniom za wybitne osiagnięcia w nauce i działalności samorządowej,


k.) dofinansowanie obozów naukowych, spotkań metodycznych nauczycieli,


l.) inne działania służące realizacji celów towarzystwa.Rozdział III Członkowie ich prawa i obowiązki


9) Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych i kandydatów.


10) Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która spełnia następujace warunki wstępne:


a.)być nauczycielem gimnazjum działającym na terenie miasta lub gminy liczącej do trzydziestu tysięcy mieszkańców,


b.)prowadzić poszukiwania i wprowadzać w życie innowacje pedagogiczne wpływające na podnoszenie poziomu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz kształtować twórcze zaangażowanie postawy wychowanków i wychowawców, a w efekcie sprawiać, że szkoły uzyskają własny, zindywidualizowany system nauczania i wychowania, a nade wszystko:


- elementy nauczania zintegrowanego z treściami kultury wsi i regionu, - organizację procesu dydaktycznego przy rozluźnionym systemie klasowo lekcyjnym,


- zmodyfikowany system oceniania wiedzy i umiejętności,


- elementy systemu pracy z uczniem mającym trudności w nauce,


- elementy samorządności uczniowskiej,


- autorskie programy wychowawcze w kulturze regionu.


11) Kandydat na członka zwyczajnego, spełniający warunki wyżej wymienione musi:


a.)złożyć do Zarządu towarzystwa pisemną prośbę o przyjęcie Go do Towarzystwa,


b.)uzyskać rekomendację członka zwyczajnego Towarzystwa


c.)odbyć staż kandydacki, którego warunki merytoryczne i organizacyjne określi Zarząd Towarzystwa.


12.) Kandydaci do Towarzystwa nie mają głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą natomiast uczestniczyć w statutowej działalności Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Towarzystwa.


13.) Członkowie założyciele Towarzystwa są członkami zwyczajnymi.


14.) Członek zwyczajny ma obowiązek:


a.)budowania życzliwej, przyjaznej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za osiąganie założonych celów przez Towarzystwo,


b.)przestrzegania postanowień Statutu i ustaleń władz Towarzystwa,

c.)opłacenie wpisowego oraz składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.


15.) Członek zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich form pomocy i opieki, które wynikają ze statutowej działalności towarzystwa, a także czynnego i biernego prawa wyborczego, zgłaszania wniosków do władz Towarzystwa a dotyczących jego działalności, rekomendowania nowych członków.


16.) Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna czynnie wspomagająca działalność Towarzystwa. Członek wspierający:


a.)przyjmowany jest do Towarzystwa uchwałą jego Zarządu,


b.)działa poprzez swego uprawomocnionego przedstawiciela, jeżeli jest osobą prawną,


c.)ma te same obowiązki i korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem głosu stanowiącego


17.) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków i ma on te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny ale jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.


18.) Członkostwo ustaje na skutek:


a)dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa


b)skreślenia lub wykluczenia uchwałą Zarządu Towarzystwa za nie opłacanie składek, nie przestrzeganie zasad statutowych, nie wykonywanie postanowień władz Towarzystwa, za działalność na szkodę Towarzystwa. Członkowi wykluczonemu z Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, a którego uchwała w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.

Rozdział IV Władze towarzystwa19.) Władzami towarzystwa są:


a.)walne Zgromadzenie Członków


b.)Zarząd


c.)Komisja Rewizyjna


20.) Walne Zgromadzenie członków jest władzą najwyższą i zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. Podejmuje ono uchwały dotyczące całokształtu merytorycznej działalności towarzystwa, a w szczególności:


a.)wybiera na dwuletnią kadencję siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisje rewizyjną oraz Kierownika Naukowego towarzystwa


b.)corocznie dokonuje oceny pracy Zarządu Towarzystwa,


c.)dokonuje kooptacji członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miejsce członków, którzy ustąpili w okresie kadencji. Ilość dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 składu tych władz,


d.)ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,


e.)ustala zmiany w Statucie.


21. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


22.) Zarząd kieruje działalnościa towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków,


23.) Do kompetencji Zarządu należy między innymi:


a.)reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,


b.)kierowanie działalnościa Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków,


c.)uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,


d.)zatwierdzanie bilansu


e.)powoływanie i rozwiazywanie oddziałow, sekcji, komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,


f.)występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków, o nadanie lub pozbawienie członka honorowego,


g.)wybieranie ze swego składu przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika oraz wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania pism majątkowych.


24.) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jednego z zastępców.


25.) Kierownik naukowy Towarzystwa wchodzi w skład Zarządu z głosem stanowiącym. Sprawuje on opiekę merytoryczną nad działalnością Towarzystwa.


26.) Komisja Rewizyjna jest powoływana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności:


a.)występuje do zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami wynikajacymi z ustaleń kontroli i żądań wyjaśnień,


b.)członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego


c.)członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.Rozdział V Majątek Towarzystwa27.) Majątek towarzystwa mogą stanowić: ruchomości, nieruchomości i fundusze.


28.) Na fundusze składają się:


a.)wpisowe i składki członkowskie,


b.)zapisy, darowizny, dotacje, spadki finansowe i rzeczowe,


c.)dochody z działalności gospodarczej,


d.)odsetki bankowe


29.) Majątek Towarzystwa może być wykorzystany jedynie na działalność statutową.Rozdział VI Postanowienia końcowe


30.) Uchwałę o likwidacji towarzystwa ma prawo podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania,


31.) Majątek pozostały po likwidacji towarzystwa przeznacza się na cele określone w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.

© TGP 2013 :: Created by Michał Okoń